Oświata i Wychowanie

Realizacja zadań oświatowych przez samorząd gminny jest w znacznym stopniu determinowany obowiązującymi przepisami prawa, które narzucają określone wymogi, warunki prowadzenia szkół i przedszkoli.

Wychodząc poza wyznaczone ustawowo minima gmina Czchów od lat konsekwentnie stawiała na poprawę warunków nauczania, dostępność do opieki przedszkolnej. Przygotowana sieć przedszkoli zapewnia opiekę każdemu chętnemu z terenu gminy Czchów. – na dzisiaj to 365 przedszkolaków.

W 2018 roku utworzony został Gminny Klub Dziecięcy „Miś”, który zapewnia opiekę dzieciom do lat 3, co pozwala aktywnym zawodowo rodzicom na szybszy powrót na rynek pracy.

W szkołach podstawowych gminy Czchów uczy się łącznie 930 uczniów. Atutem sieci szkól gminnych jest dostępność do stołówek szkolnych, które na dzisiaj obsługują ok 620 uczniów dziennie.

Innowacją na skale ogólnopolską jest prowadzona przez gminę jako organ prowadzący Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach. Obecnie szkoła obejmuje swoim zasięgiem cztery powiaty, w szkole naukę pobiera 570 uczniów z 8 gmin.

Te wszystkie działania realizowane są przy ogromnym zaangażowaniu środków własnych gminy Czchów, niedobór subwencji oświatowej na poziomie ok 10 mln zł co przekłada się na kwotę 6,5 tyś. zł którą gmina Czchów corocznie dokłada do każdego ucznia.

Infrastruktura społeczna, kulturalna i turystyczna

 1. Odnowienie i aranżacja obiektu zamkowego na Czchowskim Grodzisku oraz utworzenie militarnego szlaku edukacyjnego.
 2. Modernizacja i rozbudowa rynku, wykonanie parkingów.
 3. Modernizacja budynku i utworzenie Centrum Informacji Turystycznej.
 4. Modernizacja obiektu, doposażenie i utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” Leśniczówka w Czchowie.
 5. Wykonanie placów rekreacji i wypoczynku w większości miejscowości.
 6. Modernizacja w budynku komunalnym w Piaskach – Drużkowie pod potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców.
 7. Wybudowanie Inkubatora Przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na potrzeby rolników oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Infrastruktura kubaturowa

Od lat prowadzone są prace modernizacyjne i remontowe na obiektach:

 • szkół
 • przedszkoli
 • budynkach użyteczności publicznej

Warto zaznaczyć , że mieszkańcy gminy Czchów od kilkunastu lat mogą już korzystać z pełnowymiarowej hali sportowej w Czchowie oraz czterech przyszkolnych sal gimnastycznych.

W ramach realizowanych działań zabezpieczono bieżące potrzeby jednostek – modernizacje:

 • sal lekcyjnych
 • zapleczy socjalnych
 • pracowni tematycznych w tym informatycznych
 • wymiany kotłowni.

Elementem działań uzupełniających przy budynkach szkolnych było wykonanie nowych:

 • ogrodzeń
 • chodników
 • placów zabaw

Infrastruktura drogowa

 1. Aktualnie samorząd Czchowa posiada 155 km dróg gminnych, w tym 33 kilometrów dróg wewnętrznych.
 2. W okresie kadencji przejęto od mieszkańców na mienie komunalne około 15 kilometrów dróg.
 3. Wieloletnia realizacja zadań w zakresie chodników wspólnie z Powiatem Brzeskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaowocowała wykonaniem połączeń chodnikowych z sąsiednimi gminami. ( Zakliczyn, Łososina Dolna, Gnojnik)
 4. W ramach zawartych porozumień zawartych z Parafiami gmina Czchów wykonała nowe nawierzchnie parkingów.
 5. W kadencji tej na inwestycje drogowo chodnikowe wydatkowano ponad 20 mln zł. Ta znacząca kwota została zaangażowana w poprawę infrastruktury drogowej oraz chodników, co przyczyniło się do znacznego podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawy warunków komunikacyjnych
  w regionie.
Infrastruktura drogowa – podsumowanie kadencji


Infrastruktura Kanalizacyjna

 1. Rozbudowano oczyszczalnie ścieków o reaktor 300m3 w wyniku czego po rozbudowie osiągnięto przepustowość 600 m3
 2. Wykonano modernizacje zbiornika oczyszczalni o pojemności 300 m3.
 3. Przygotowano pełna dokumentacje na budowę nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600 m3 – do realizacji w ramach Krajowego Programu Odbudowy.
 4. Rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie gminy Czchów – łącznie 77,5 km sieci.

Infrastruktura wodociągowa

 1. W trakcie realizacji jest budowa stacji uzdatniania wody oraz zbiorników 650 m3 w Czchowie – oddanie do użytkowania jeszcze w tym roku.
 2. Rozbudowa sieci studni w celu zwiększenia zasobów wody w ramach zwiększenia zabezpieczenia dostaw wody pitnej dla mieszkańców.
 3. Zmodernizowano stację przepompowni oraz zainstalowano pełny monitoring pracy zbiorników i sieci wodociągowej.
 4. Rozbudowano sieć wodociągową w całej gminie, aktualnie to ponad 168 km magistrali wodociągowej.
 5. Sukcesywnie dokonano przyłączeń mieszkańców do gminnej sieci wodociągowej – aktualnie to 2550 przyłączy.
 6. Łączne wydatki na wodociągowanie w ostatnich latach to ponad 10 mln zł.
 7. Dokonano inwentaryzacji pozostałych potrzeb w zakresie budowy sieci wodociągowej, która będzie realizowana w kolejnych latach.


Gmina Czchów wysoko w rankingu.
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/