Infrastruktura drogowa

  1. Aktualnie samorząd Czchowa posiada 155 km dróg gminnych, w tym 33 kilometrów dróg wewnętrznych.
  2. W okresie kadencji przejęto od mieszkańców na mienie komunalne około 15 kilometrów dróg.
  3. Wieloletnia realizacja zadań w zakresie chodników wspólnie z Powiatem Brzeskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaowocowała wykonaniem połączeń chodnikowych z sąsiednimi gminami. ( Zakliczyn, Łososina Dolna, Gnojnik)
  4. W ramach zawartych porozumień zawartych z Parafiami gmina Czchów wykonała nowe nawierzchnie parkingów.
  5. W kadencji tej na inwestycje drogowo chodnikowe wydatkowano ponad 20 mln zł. Ta znacząca kwota została zaangażowana w poprawę infrastruktury drogowej oraz chodników, co przyczyniło się do znacznego podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawy warunków komunikacyjnych
    w regionie.
Infrastruktura drogowa – podsumowanie kadencji


Wrota Karpat dla Naszej Gminy

Środki dla LGD „Wrota Karpat” już do dyspozycji stowarzyszenia

Opublikowano: 15 styczeń 2024Odsłony: 76

W czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie dla LGD „Wrota Karpat” w ramach nowej perspektywy finansowej. W imieniu LGD umowę o wartości ponad 37 mln zł podpisali prezes Piotr Kania i wiceprezes Katarzyna Jasnos. Województwo Małopolskie reprezentowali marszałek Witold Kozłowski i członek zarządu Iwona Gibas.

W tej uroczystej chwili uczestniczyli także samorządowcy z terenu LGD Wrota Karpat, Gminę Czchów reprezentowali: Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa oraz Jarosław Gurgul – sekretarz gminy, a jednocześnie członek zarządu nowego stowarzyszenia.

Powstanie nowej Lokalnej Grupy Działania to efekt współpracy jedenastu gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna oraz Radłów, na których terenie Stowarzyszenie będzie prowadziło swoją działalność.

Nowe rozdanie unijnych środków na poziomie LGD, to połączenie trzech źródeł finansowania, które będą służyć m. in. wsparciu  dla nowych i już istniejących przedsiębiorców, sfinansowaniu działań społecznych adresowanych do mieszkańców obszaru, a także realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną.

„Utworzenie nowej LGD było efektem wieloletniej współpracy gmin w ramach LGD „Na Śliwkowym Szlaku” oraz  połączenia sił z gminami LGD „Kwartet na Przedgórzu”, co pokazuje, jak ważne jest łączenie sił, szukanie partnerów do działania. W trakcie przygotowania dokumentacji na poziomie Gminy Czchów zaplanowano między innymi kontynuację prac na wzgórzu zamkowym – rewitalizacja baszty, program wsparcia dla osób starszych i samotnych oraz udzielenie wsparcia dla podmiotów działających w branży turystycznej” – Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa.

Wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Funduszu Sprawiedliwości

Aktualizuj

Wsparcie dla Naszych Pań

sierpień 2023

Wsparcie dla KGW z Funduszu Sprawiedliwości - Gmina Czchów

W dniu 26 lipca 2023 r. w Sali „Kino Baszta” w Czchowie Burmistrz Czchowa uroczyście przekazał nowoczesny sprzęt Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, zakupiony w ramach projektu ” Bezpieczny mieszkaniec w XXI wieku „.

Gmina Czchów na w/w projekt pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęt gastronomiczny odebrali przedstawiciele KGW z: Tworkowej, Tymowej, Jurkowa i Biskupic Melsztyńskich.

Zakupione zostały między innymi: witryna mroźnica skrzyniowa, grill kontaktowy żeliwny, dwa termosy stalowe 10 l, dwie kuchnie 5-palnikowe z piekarnikiem, grill gazowy, lodówko-zamrażarka, maszyna do popcornu – wózek, maszyna do waty cukrowej – wózek.

Każdy sprzęt został oznaczony logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz tekstem „Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

DSC00767
DSC00774
DSC00796
DSC00819
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sfinansowano_ze_%C5%9Brodk%C3%B3w_funduszu_sprawiedliwo%C5%9Bci_kt%C3%B3rego_dysponentem_jest_minister_sprawiedliwo%C5%9Bci.pngInwestycje ostatniej kadencji z udziałem środków zewnętrznych

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

sierpień 2023

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Wszystkie złożone wnioski, a w szczególności te które wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem formalno – prawnym jak i merytorycznym zostały ocenione przez komisje konkursowe pozytywnie i w większości otrzymały dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że w cieszących się wśród samorządów bardzo dużą popularnością naborach ogłaszanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów takich jak: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy też Polsk Ład: Program Inwestycji Strategicznych nasza Gmina również aplikowała o środki finansowe, w każdym naborze i w maksymalnej możliwej puli.

Informuję jednocześnie, że w tej kadencji zostały złożone 55 wnioski, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

W 2022 r. aplikowaliśmy o pomoc finansową na 12 zadań inwestycyjnych, a otrzymaliśmy dofinasowanie na 8 złożonych projektów na łączną kwotę 6 960 734,00 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie złożonych w latach 2019 – 2023 przez Gminę Czchów wniosków i otrzymane dofinansowanie.

Rok 2019
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 114 348,00 zł
„Remont nawierzchni boiska sportowego w Czchowie”…………………Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Ocena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Prace konserwatorsko- restauratorskie przy zabytkowej kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Domosławicach wzniesionej w 1729 roku – Etap II”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoDofinansowanie – 8 000,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz prace budowlane przy zabytkowej drewniano-kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł XIX wieku”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoOcena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 2 209 480,19zł z możliwością umorzenia – 662 844,06 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 334 673,00 zł 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 261 522,80 zł
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 415 690,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatoki autobusowej odc.010 od km 0+210,65 do km 0+266,65 na działkach ewidencyjnych numer: 277,325/2 obręb Jurków, gmina CzchówDofinansowanie z Województwa MałopolskiegoDofinansowanie – 128 995,91 zł
„Remont drogi gminnej nr K250090 w km od 0+087,00 do km 0+280,00 wraz z remontem obiektu mostowego Czchów – Zapora w km od 0+091,80 do km 0+275,00 w miejscowości Czchów i Piaski Drużków gmina Czchów”Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak zgody Województwa Małopolskiego na realizację ze środków inwestycyjnych
Czchów, Baszta średniowieczna, Przełom XIII i XIV wieku, Roboty budowlano – konserwatorskie zabezpieczającekoronę murów.Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak dofinansowania – wniosek złożony
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 46 975,55 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik – Złota w msc. Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (8,265 km) – 96 466,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa – Łososina Dolna km 0+040 do km 11+ 491 w miejscowościach: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (11,451 km) – 116 295,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 3+260 odcinka drogi powiatowej nr 1441K w miejscowości Złota”dofinansowanie realizacji oświetlenia przejścia dla pieszychw roku 2019 w ramach zadania
„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych”
Dofinansowanie – 19 800,00 zł
„ Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Tymowa”,Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –77 778,12 złZadanie zrealizowano w ramach Inicjatyw Samorządowych
„ Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa: Zadanie 2”Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –205 018,62 złZadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
Rok 2020
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 53 957,00 zł 
„Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – bezzwrotne wsparcie dla gmin, powiatów i miast. Dofinansowanie – 1 050 980 zł
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2020” Dofinansowanie – 26 230,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 187 545,19 zł z możliwością umorzenia – 56 263,56 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Czchów – 67 000,00 zł
Rok 2021
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 136 843,00 zł
„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020Brak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”Dofinansowanie – 48 350,00 zł
Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowejDofinansowanie – 304 389,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 75 na terenie gminy Czchów.GDDKiADofinansowanie – 333 780,14 zł
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 43 198,83 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów –pakiet 3”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – max 2 040 370,40 zł
Rok 2022
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 106 000,00 zł 
„Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla LKS Tymon Tymowa w Tymowej”Fundusz SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Melsztyńskie i Domosławice”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Brak dofinansowania – jesteśmy na liście rezerwowej
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 1 852 885,00 zł
Zakup wyposażenia do nowego budynku Szkoły Muzycznej I st. w DomosławicachDofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2023Brak dofinansowania
„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Dofinansowanie – 29 370,00 zł
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”Dofinansowanie – 44 000,00 zł
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 1+209 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Domosławice. Oświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – przekazano dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 11 110,58 zł Zadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 0+300 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Biskupice MelsztyńskieOświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wniosek nie został zakwalifikowany
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (100 mb chodnika) – 139 908,81 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku – 79 192,31 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – 4 748 480,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewnianej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku”.Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Jurków – 61 000,00 zł
„Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej – 113 999,00 zł
Rok 2023
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Bezpieczny mieszkaniec w XXI wieku”Wniosek o dofinansowanie z Funduszu SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Czchów – Zamek projekt aranżacji ruin wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjna – renowacja murów wieży zamkowej”Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” Dofinansowanie – 30 000,00 zł 

Drodzy mieszkańcy!

Cieszę się, że mogę Was serdecznie powitać na mojej oficjalnej stronie internetowej . Jest mi niezmiernie miło być Burmistrzem tego pięknego miejsca, które nie tylko odznacza się malowniczym krajobrazem, ale przede wszystkim ludźmi, którzy tworzą wyjątkową społeczność.

Chciałbym serdecznie powitać wszystkich odwiedzających moją stronę.

Dla mnie liczy się nie tylko rozwój gminy, ale także atmosfera ciepła
i przyjaznego klimatu. Mamy szczęście żyć w miejscu, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością, a każdy mieszkaniec ma szansę wpływać na kształt naszej społeczności.

Mieszkańcy Gminy Czchów są dla mnie niezmiernie ważni.
Ich zaangażowanie, pomysły i wspólna praca stanowią fundament naszych osiągnięć. Dziękuję Wam za ciągłą, owocną współpracę, która przyczynia się do rozwoju naszej gminy. To Wasze zaangażowanie sprawia, że Czchów staje się coraz lepszym miejscem do życia.

Chciałbym również podziękować za dotychczasowe osiągnięcia, które wspólnie udało nam się zrealizować na rzecz naszej gminy.
To dzięki wspólnym wysiłkom mamy nowoczesne infrastruktury, rozwijające się przedsiębiorstwa, oraz miejsca, w których możemy godnie spędzać czas wolny. Wierzę, że nasza współpraca będzie się rozwijać, przynosząc nowe sukcesy i inicjatywy z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Gminy Czchów.

Zapraszam do korzystania z strony internetowej, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące życia społeczności lokalnej, planowanych wydarzeń oraz bieżących inicjatyw. To miejsce, gdzie chce być bliżej Was, mieszkańców, i razem kształtować naszą wspólną przyszłość.

Raz jeszcze serdecznie witam na mojej stronie!

Z poważaniem

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/