Konsultacje społeczne dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów – Tymowa

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa ❗️
✅️ Burmistrz Czchowa Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.
👉 Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag do koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.
✅️ Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 05.03.2024 r. do 19.03.2024 r.
👉 Konsultacje będą prowadzone poprzez wyłożenie do publicznego wglądu koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa w sali narad (parter budynku) Urzędu Miejskiego w Czchowie, jak również opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.
❗️Konsultacje społeczne realizowane będą poprzez zgłaszanie opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@czchow.pl, poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.
👉 Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców sołectw: Tymowa i Tworkowa oraz Dzielnicy Czchów.❗️
Szczegóły na stronie UM Czchów 👇👇
www.czchow.pl

Oświata i Wychowanie

Realizacja zadań oświatowych przez samorząd gminny jest w znacznym stopniu determinowany obowiązującymi przepisami prawa, które narzucają określone wymogi, warunki prowadzenia szkół i przedszkoli.

Wychodząc poza wyznaczone ustawowo minima gmina Czchów od lat konsekwentnie stawiała na poprawę warunków nauczania, dostępność do opieki przedszkolnej. Przygotowana sieć przedszkoli zapewnia opiekę każdemu chętnemu z terenu gminy Czchów. – na dzisiaj to 365 przedszkolaków.

W 2018 roku utworzony został Gminny Klub Dziecięcy „Miś”, który zapewnia opiekę dzieciom do lat 3, co pozwala aktywnym zawodowo rodzicom na szybszy powrót na rynek pracy.

W szkołach podstawowych gminy Czchów uczy się łącznie 930 uczniów. Atutem sieci szkól gminnych jest dostępność do stołówek szkolnych, które na dzisiaj obsługują ok 620 uczniów dziennie.

Innowacją na skale ogólnopolską jest prowadzona przez gminę jako organ prowadzący Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach. Obecnie szkoła obejmuje swoim zasięgiem cztery powiaty, w szkole naukę pobiera 570 uczniów z 8 gmin.

Te wszystkie działania realizowane są przy ogromnym zaangażowaniu środków własnych gminy Czchów, niedobór subwencji oświatowej na poziomie ok 10 mln zł co przekłada się na kwotę 6,5 tyś. zł którą gmina Czchów corocznie dokłada do każdego ucznia.

Infrastruktura społeczna, kulturalna i turystyczna

 1. Odnowienie i aranżacja obiektu zamkowego na Czchowskim Grodzisku oraz utworzenie militarnego szlaku edukacyjnego.
 2. Modernizacja i rozbudowa rynku, wykonanie parkingów.
 3. Modernizacja budynku i utworzenie Centrum Informacji Turystycznej.
 4. Modernizacja obiektu, doposażenie i utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” Leśniczówka w Czchowie.
 5. Wykonanie placów rekreacji i wypoczynku w większości miejscowości.
 6. Modernizacja w budynku komunalnym w Piaskach – Drużkowie pod potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców.
 7. Wybudowanie Inkubatora Przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na potrzeby rolników oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Infrastruktura kubaturowa

Od lat prowadzone są prace modernizacyjne i remontowe na obiektach:

 • szkół
 • przedszkoli
 • budynkach użyteczności publicznej

Warto zaznaczyć , że mieszkańcy gminy Czchów od kilkunastu lat mogą już korzystać z pełnowymiarowej hali sportowej w Czchowie oraz czterech przyszkolnych sal gimnastycznych.

W ramach realizowanych działań zabezpieczono bieżące potrzeby jednostek – modernizacje:

 • sal lekcyjnych
 • zapleczy socjalnych
 • pracowni tematycznych w tym informatycznych
 • wymiany kotłowni.

Elementem działań uzupełniających przy budynkach szkolnych było wykonanie nowych:

 • ogrodzeń
 • chodników
 • placów zabaw

Infrastruktura drogowa

 1. Aktualnie samorząd Czchowa posiada 155 km dróg gminnych, w tym 33 kilometrów dróg wewnętrznych.
 2. W okresie kadencji przejęto od mieszkańców na mienie komunalne około 15 kilometrów dróg.
 3. Wieloletnia realizacja zadań w zakresie chodników wspólnie z Powiatem Brzeskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaowocowała wykonaniem połączeń chodnikowych z sąsiednimi gminami. ( Zakliczyn, Łososina Dolna, Gnojnik)
 4. W ramach zawartych porozumień zawartych z Parafiami gmina Czchów wykonała nowe nawierzchnie parkingów.
 5. W kadencji tej na inwestycje drogowo chodnikowe wydatkowano ponad 20 mln zł. Ta znacząca kwota została zaangażowana w poprawę infrastruktury drogowej oraz chodników, co przyczyniło się do znacznego podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawy warunków komunikacyjnych
  w regionie.
Infrastruktura drogowa – podsumowanie kadencji


X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/