Inwestycje ostatniej kadencji z udziałem środków zewnętrznych

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

sierpień 2023

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Wszystkie złożone wnioski, a w szczególności te które wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem formalno – prawnym jak i merytorycznym zostały ocenione przez komisje konkursowe pozytywnie i w większości otrzymały dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że w cieszących się wśród samorządów bardzo dużą popularnością naborach ogłaszanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów takich jak: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy też Polsk Ład: Program Inwestycji Strategicznych nasza Gmina również aplikowała o środki finansowe, w każdym naborze i w maksymalnej możliwej puli.

Informuję jednocześnie, że w tej kadencji zostały złożone 55 wnioski, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

W 2022 r. aplikowaliśmy o pomoc finansową na 12 zadań inwestycyjnych, a otrzymaliśmy dofinasowanie na 8 złożonych projektów na łączną kwotę 6 960 734,00 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie złożonych w latach 2019 – 2023 przez Gminę Czchów wniosków i otrzymane dofinansowanie.

Rok 2019
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 114 348,00 zł
„Remont nawierzchni boiska sportowego w Czchowie”…………………Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Ocena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Prace konserwatorsko- restauratorskie przy zabytkowej kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Domosławicach wzniesionej w 1729 roku – Etap II”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoDofinansowanie – 8 000,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz prace budowlane przy zabytkowej drewniano-kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł XIX wieku”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoOcena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 2 209 480,19zł z możliwością umorzenia – 662 844,06 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 334 673,00 zł 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 261 522,80 zł
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 415 690,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatoki autobusowej odc.010 od km 0+210,65 do km 0+266,65 na działkach ewidencyjnych numer: 277,325/2 obręb Jurków, gmina CzchówDofinansowanie z Województwa MałopolskiegoDofinansowanie – 128 995,91 zł
„Remont drogi gminnej nr K250090 w km od 0+087,00 do km 0+280,00 wraz z remontem obiektu mostowego Czchów – Zapora w km od 0+091,80 do km 0+275,00 w miejscowości Czchów i Piaski Drużków gmina Czchów”Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak zgody Województwa Małopolskiego na realizację ze środków inwestycyjnych
Czchów, Baszta średniowieczna, Przełom XIII i XIV wieku, Roboty budowlano – konserwatorskie zabezpieczającekoronę murów.Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak dofinansowania – wniosek złożony
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 46 975,55 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik – Złota w msc. Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (8,265 km) – 96 466,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa – Łososina Dolna km 0+040 do km 11+ 491 w miejscowościach: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (11,451 km) – 116 295,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 3+260 odcinka drogi powiatowej nr 1441K w miejscowości Złota”dofinansowanie realizacji oświetlenia przejścia dla pieszychw roku 2019 w ramach zadania
„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych”
Dofinansowanie – 19 800,00 zł
„ Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Tymowa”,Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –77 778,12 złZadanie zrealizowano w ramach Inicjatyw Samorządowych
„ Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa: Zadanie 2”Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –205 018,62 złZadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
Rok 2020
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 53 957,00 zł 
„Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – bezzwrotne wsparcie dla gmin, powiatów i miast. Dofinansowanie – 1 050 980 zł
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2020” Dofinansowanie – 26 230,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 187 545,19 zł z możliwością umorzenia – 56 263,56 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Czchów – 67 000,00 zł
Rok 2021
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 136 843,00 zł
„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020Brak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”Dofinansowanie – 48 350,00 zł
Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowejDofinansowanie – 304 389,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 75 na terenie gminy Czchów.GDDKiADofinansowanie – 333 780,14 zł
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 43 198,83 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów –pakiet 3”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – max 2 040 370,40 zł
Rok 2022
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 106 000,00 zł 
„Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla LKS Tymon Tymowa w Tymowej”Fundusz SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Melsztyńskie i Domosławice”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Brak dofinansowania – jesteśmy na liście rezerwowej
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 1 852 885,00 zł
Zakup wyposażenia do nowego budynku Szkoły Muzycznej I st. w DomosławicachDofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2023Brak dofinansowania
„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Dofinansowanie – 29 370,00 zł
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”Dofinansowanie – 44 000,00 zł
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 1+209 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Domosławice. Oświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – przekazano dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 11 110,58 zł Zadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 0+300 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Biskupice MelsztyńskieOświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wniosek nie został zakwalifikowany
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (100 mb chodnika) – 139 908,81 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku – 79 192,31 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – 4 748 480,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewnianej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku”.Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Jurków – 61 000,00 zł
„Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej – 113 999,00 zł
Rok 2023
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Bezpieczny mieszkaniec w XXI wieku”Wniosek o dofinansowanie z Funduszu SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Czchów – Zamek projekt aranżacji ruin wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjna – renowacja murów wieży zamkowej”Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” Dofinansowanie – 30 000,00 zł 
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/