Gmina Czchów realizuje Projekt Cyfrowa Gmina

Proszę udostępnij i polub nas:

b_250_0_16777215_0_0_images_RK_loga_banner_na_strone_CG.jpg

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 294 420,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 294 420,00 PLN (100%).

Cele projektu: Zwiększenie zdolności gminy do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zwiększenie mobilności pracy urzędu oraz zwiększenie dostępności do zdalnego załatwiania spraw urzędowych dla mieszkańców.

W ramach 1 modułu przewidziano zakup nowych stacji roboczych, zakup oprogramowania biurowego, zakup serwera Active Directory wraz z licencjami, wirtualizacją , modernizację sieci lokalnej LAN wraz z podniesieniem zabezpieczeń pomieszczenia serwerowni. Zbudowanie odpowiedniej struktury sprzętowo-programowej będzie podstawą do zapewnienia warunków działania Urzędu zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami KRI i KSC. Zakup laptopów to odpowiedź na zagrożenia wynikające z ograniczenia pracy stacjonarnej Urzędu w obliczu zewnętrznych zagrożeń.

W zakresie 2 modułu przewidziano realizację usług szkoleniowych w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędników, mających na celu podniesienie świadomości zagrożeń oraz umiejętności reagowania na cyfrowe zagrożenia oraz szkolenie dla pracowników IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyfrowe Urzędu.

W ramach modułu 3 tj. zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, przewidziano zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT oraz wykupienie serwisu UTM.

W ramach realizacji Grantu przewidziano także zakup usług doradczych

Efekty działań: Zapewnienie ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Czchowie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pracowników oraz klientów poprzez zwiększenie zdolności Urzędu Miejskiego w Czchowie do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/